REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE „niepanikuj.pl”

I. DEFINICJE.
Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1. Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym https://niepanikuj.pl/ wraz z subdomenami prowadzony przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis funkcjonujący pod adresem internetowym: https://niepanikuj.pl/shop/ .
3. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Materiał cyfrowy (ebook) – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu – Materiał przybiera postać pliku elektronicznego w formacie PDF.
7. Regulamin – niniejszy regulamin.
8. Usługodawca – Sabina Mil prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Niepanikuj SABINA MIL, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres: Wał Miedzeszyński 414a/21/4, 03-994, NIP: 6252214123, REGON: 366777660.
9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
10. Konto – (konto Użytkownika) – oznacza indywidualne, elektroniczne konto Użytkownika lub Użytkownika w ramach Serwisu, przypisane konkretnemu Użytkownikowi po dokonaniu Rejestracji w celu korzystania z Usług w ramach Serwisu. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła.
11. Produkty – wszelkie znajdujące się w Serwisie przedmioty oraz usługi, które prezentowane są w celu sprzedaży.
12. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegającą na założeniu Konta przez Użytkownika poprzez podanie adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska (loginu) oraz hasła.
13. Treści – oznaczają wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne, pliki audiowizualne, informacje nie chronione prawem autorskim, a także komentarze, opinie i oceny zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie; wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały dołączane do Treści stanowią ich integralną część.
14. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego znajdującego się w Serwisie.
16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
18. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Serwis internetowy działający pod adresem: https://niepanikuj.pl/ jest prowadzony przez: Sabinę Mil, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Niepanikuj SABINA MIL, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Adres: Wał Miedzeszyński 414a/21/4, 03-994, NIP: 6252214123, REGON: 366777660.
2. Niniejszy Regulamin określa:
1) zasady korzystania z Serwisu;
2) warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym;
3) czas i zasady realizacji zamówień w Sklepie,
4) warunki i formy płatności za Produkty;
5) uprawnienia Użytkownika do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;
6) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
7) prawa Użytkownika będącego konsumentem.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej,
z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy sprzedaży zawierane przez Użytkownika ze Sklepem są umowami zawartymi na odległość,
w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Użytkownika na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. Korzystanie ze Sklepu w opisany powyżej sposób jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika ze Sklepem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Sklepu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu.
6. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem: https://niepanikuj.pl/regulamin/
7. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia. Użytkownik przez złożenie zamówienia potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem.
8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
9. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU.
1. W celu korzystania z Serwisu oraz jego funkcjonalności, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
b) akceptacja plików cookies.
2. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym między innymi do rejestracji w Sklepie internetowym, a także składania zamówień́ na towary, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Internetu za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownicy korzystający z Usług za pomocą telefonu komórkowego powinni zapoznać się ze stawkami transferu (połączeń z Internetem) stosowanymi przez operatorów telekomunikacyjnych.
4. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:
a) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu do Serwisu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła;
b) dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
5. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.

IV. WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1. Informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy, opisane w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Klient składa Zamówienie porze wskazanie Produktów, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na Stronie danego towaru polecenia „Dodaj do koszyka”,
a następnie wskazanie w Koszyku danych, sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie Zamówienia.
3. Złożenie i potwierdzenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru
i kosztów dostawy przez Użytkownika. Potwierdzenie Zamówienia jest momentem zawarcia Umowy pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.
4. Koszyk oferuje Użytkownikowi możliwość:
1) dodawania i usuwania Produktów oraz ich ilości;
2) wskazania adresu, na jaki Produkty mają być dostarczone oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury;
3) wyboru sposoby dostawy (paczkomaty InPost, kurier InPost);
4) wyboru sposób płatności (przelew tradycyjny, przelew online, Blik, płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard MasterCard Electronic, Maestro);
5) dodania kodu rabatowego.
5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik podał nieprawdzie dane, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia, powiadamiając o tym Użytkownika.
6. Zamówienia realizowane są w terminie 14 dni roboczych,
z zastrzeżeniem ust. 16 i 17 niniejszego paragrafu, liczonych od:
a) dnia zawarcia Umowy (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem), lub
b) momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku wyboru jednej z pozostałych form płatności).
7. Zakupione Produkty wysyłane są:
1) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej – w przypadku sprzedaży Produktów w formie elektronicznej;
2) w opakowaniu na adres dostawy wskazany w Zamówieniu.
8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będą dopiero w najbliższym dniu roboczym.
9. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
10. W przypadku wyboru przez Użytkownika metody płatności za Zamówienie za pomocą podmiotów pośredniczących w transakcji, brak zapłaty w terminie 5 (słownie: pięciu) dni od dnia złożenia Zamówienia, skutkuje anulowaniem Zamówienia. W takiej sytuacji Użytkownik może powtórnie złożyć Zamówienie. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za Produkty.
11. W przypadku, gdy możliwa będzie realizacja tylko części Zamówienia, Sklep może zaproponować Użytkownikowi:
1) anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
2) anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
3) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalona z Użytkownikiem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Użytkownika, traktowane będzie jako finalne;
4) podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika a wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownika będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Użytkownika poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji
w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
13. Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IX. Regulaminu.
14. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym
w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu, przedstawiającej dany Produkt, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówionymi Produktami. Przedmiotowa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych Produktów do Użytkownika, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji Zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów.
16. Czas realizacji może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji Zamówienia.
17. W przypadku Użytkownika-konsumenta, Produkt w formie elektronicznej zostanie wysłany:
a) w przypadku wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu;
b) w przypadku niewyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy.
18. Sklep informuje, że wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 17 lit. a) niniejszego paragrafu powoduje utratę prawa Użytkownika-konsumenta do odstąpienia od umowy.
19. Sklep obsługuje Użytkowników na terytorium Unii Europejskiej.

V. CENY TOWARÓW I KOSZT DOSTAWY.
1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep Produkatch są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (polski złoty – PLN).
2. Cena podana przy danym Produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych Produktów. Użytkownik ponosi koszty przesyłki.
5. Na łączną kwotę, którą Użytkownik musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego Produktu, składa się cena oraz koszt dostawy.
6. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:
1) paczkomaty InPost;
2) przesyłka kurierska;
3) na adres poczty elektronicznej – w przypadku towarów w formie elektronicznej.
7. W przypadku wyboru przez Użytkownika opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez operatora paczkomatów – InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 679-310-80-59, REGON: 360-781-085, o kapitale zakładowym w wysokości 116.278.450,00 zł (słownie: sto szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Paczkomat jest urządzeniem umożliwiającym osobie upoważnionej samoobsługowe nadawanie lub odbiór paczki. Sklep umożliwi Użytkownikowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Użytkownika sposobu realizacji dostawy Produktów.
8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Użytkownik sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Użytkownik, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Użytkownika i kuriera. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do złożenia reklamacji.
9. Odbierając przesyłkę z paczkomatu, Użytkownik powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie
z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do złożenia reklamacji.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI.
1. Użytkownik może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:
a) gotówką, w momencie dostarczenia Zamówienia w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem;
b) w momencie odbierania Produktu w paczkomacie InPost;
c) przelewem błyskawicznym za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za Zamówienie;
d) przelewem bankowym, na rachunek Sklepu.
2. Sposób zapłaty wskazany w ust. 1 lit. a i b niniejszego punktu nie jest dostępny
w przypadku zakupu Produktu w formie elektronicznej.
3. Użytkownik, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie, o których mowa w punkcie VI. ust. 1 lit c Regulaminu, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Sklepie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji Zamówienia.
4. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Niemożliwe jest dokonanie w Sklepie płatności gotówką za zamówienie w kwocie przekraczającej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) brutto.

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
1. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się do Użytkownika, który jest konsumentem, lub do osoby fizycznej, wobec której zgodnie z prawem stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (dalej zwanego Użytkownikiem-konsumentem).
2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Użytkownik-konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny
i ponoszenia kosztów. Umowę, od której Użytkownik-konsument odstąpił, uważa się za niezawartą.
5. Do odstąpienia od umowy przez Użytkownika-konsumenta wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Sklepu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia:
a) doręczenia Użytkownikowi-konsumentowi Produktu, a jeżeli Produkt jest dostarczany częściami, od dnia doręczenia ostatniej części;
b) od dnia zawarcia umowy – w przypadku Produktów w formie elektronicznej.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
a) wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Sklepu lub
b) wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu kontakt@niepanikuj.pl
7. Sklep niezwłocznie prześle Użytkownikowi-konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny, o którym mowa w ust. 6 lit b niniejszego punktu.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik-konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie Produktu przed jego upływem. Koszty zwrotu Produktu ponosi Użytkownik-konsument.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sklep zobowiązany jest do zwrotu Użytkownikowi-konsumentowi zapłaconej kwoty za Produkt objęty zwrotem oraz kosztów wysyłki do Użytkownika-Konsumenta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Użytkownik-konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu Zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego Zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Użytkownik-konsument, chyba że Użytkownik-konsument uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Użytkownika-konsumenta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika-konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Jeżeli Użytkownik-konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji Zamówienia, Zamówienie jest anulowane.
13. Użytkownik-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Produktu.
14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi-konsumentowi w odniesieniu do umów, które zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
9) w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
10) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
11) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy prenumeratę;
12) zawartej w drodze aukcji publicznej;
13) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
14) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
15. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Użytkownikowi-konsumentowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

VIII. REKLAMACJE.
1. Sklep zobowiązuje się, że oferowane Produkty będą pozbawione wad fizycznych i wad prawnych.
2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności Produktu z umową.
3. Reklamację z tego tytułu, Użytkownik składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia dostarczenia mu Produktów, na adres do korespondencji lub adres
e-mail, wskazane w punkcie 11 Regulaminu.
4. Reklamacja może zawierać jedno z żądań:
1) obniżenia ceny;
2) usunięcia wady;
3) wymiany towaru na wolny od wad;
4) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany
w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki, w której reklamowany Produkt nadszedł lub Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia, lub jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.
7. W przypadku, w którym Sklep nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego punktu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
8. Sklep poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub na trwałym nośniku, w sposób tożsamy, że sposobem złożenia reklamacji przez Użytkownika.
9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Użytkownika i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Użytkownikowi pełnowartościowy Produkt, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Użytkownikowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Sklep wystawia Użytkownikowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Użytkownika i Sklepu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Użytkownikiem a Sklepem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także
u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
11. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Użytkownika i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady Produktu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.
12. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.
13. Oferowane przez Sklep towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie
z gwarancji następuje na zasadach określonych w gwarancji. Sklep nie udziela własnej gwarancji na oferowane Produkty.

IX. ZWROT ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NALEŻNOŚCI.
1. Sklep dokona zwrotu, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika przy zapłacie, w przypadku:
a) anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z Zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Produktu lub wymiany na nowy;
d) uznania prawa do żądania obniżenia ceny Produktu.
2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Użytkownika (w tym powiązany
z kartą kredytową lub płatniczą Użytkownika) lub przekazem pocztowym (Użytkownik ponosi koszty przekazu), jeśli Zamówienie było opłacone:
a) z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;
b) przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.

X. NEWSLETTER.
1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu.
2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.
1. Usługodawcy przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie.
2. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja i inny użytek Treści zawartych w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabroniony.
3. Użytkownik nie ma prawa korzystać handlowo, sprzedawać, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać, kopiować, dystrybuować ani promować Treści w Serwisie.
4. Użytkownik nie będzie mieć także prawa do użycia Treści w sposób, który wymaga uzyskania licencji na użytek (odtwarzanie) publiczny.

XII. DANE KONTAKTOWE.
Użytkownik może się kontaktować z serwisem:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@niepanikuj.pl

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Serwis informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się
z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym
w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Użytkownika przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym
w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Użytkownik, w tym za wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Serwisu.
4. Serwis informuje, że wyświetlanie wizualizacji towarów w systemie teleinformatycznym Użytkownika jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii
i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Użytkownika a rzeczywistym wyglądem towaru, nie mogą być podstawą reklamacji.
5. Serwis informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
6. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu
z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Serwis są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.
8. Serwis zwraca uwagę, że strona internetowa Serwisu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Użytkownik oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Serwisowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik lub osoba odwiedzająca stronę internetową Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
9. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.
10. Serwis zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne.
11. O każdej zmianie regulaminu Serwis zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Serwisu, wysyłając elektroniczną wiadomość na adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji, a Użytkownik po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Zamówienia potwierdzone przed dniem wejścia zmian w życie.
12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
13. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Sklepu.
14. Regulamin obowiązuje od dnia:1.11.2022

Komunikat
w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia
21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Sklep niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami
i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

Sabina Mil
ul. Wał Miedzeszyński 414a/21/4
03-994 Warszawa
NIP: 6252214123
REGON: 366777660

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:
1. Data zawarcia umowy
2. Przedmiot umowy

……………………………
Podpis konsumenta

Data: ………………………….

WZÓR REKLAMACJI
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)
………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)
………………………………………………
………………………………………………
(adres osoby składającej pismo)

Sabina Mil
ul. Wał Miedzeszyński 414a/21/4
03-994 Warszawa
NIP: 6252214123
REGON: 366777660

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:
1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ;
2. wnoszę o usunięcia wady;
3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

……………………………
Podpis konsumenta

Data: ………………………….
* niepotrzebne skreślić.

Newsletter

Informacja o Cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zaakceptuj, by korzystać z serwisu.