REGULAMIN

Świadczenia usług Dostępu Premium do kontentu na www.niepanikuj.pl

I DEFINICJE

1) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług Dostępu Premium do kontentu na www.niepanikuj.pl

2) Niepanikuj Sabina Mil firma z siedzibą w Warszawie. Adres: Wał Miedzeszyński 414a/21/4, 03-994, NIP: 6252214123 , REGON: 366777660

3) Dostęp Premium – co do zasady płatna usługa świadczona przez Niepanikuj drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu Treści Cyfrowych w ramach Dostępu Premium na okres na jaki obowiązuje.

4) Serwis – wydawany przez Niepanikuj, serwis internetowy, za pośrednictwem którego użytkownik może dokonać zakupu i korzystać z  Dostępu Premium pod adresem internetowym www.niepanikuj.pl

5) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;

7) Treści Cyfrowe – treści cyfrowe rozpowszechniane przez Niepanikuj pośrednictwem Serwisu
8) Okres Dostępu Premium – wybrany przez Użytkownika – spośród tych oferowanych przez Niepanikuj, okres przez jaki będzie świadczona usługa Dostępu Premium, w zakresie wybranego przez Użytkownika Pakietu;

9)  Konto – konto zdefiniowane Regulaminie Użytkownika Dostępu Premium

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dostęp Premium jest usługą świadczoną drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. nr 1422) przez Niepanikuj na zamówienie Użytkowników na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Niepanikuj. Umowa jest zawierana za pośrednictwem Serwisu – na zasadach wskazanych w punkcie III Regulaminu lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy Niepanikuj a Użytkownikiem.
 2. W ramach usługi Dostępu Premium Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści Cyfrowych objętych danym Pakietem przez Okres Dostępu Premium
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania Dostępu Premium za pomocą maksymalnie 5 (pięciu) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Dostępu Premium osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Niepanikuj.
 4. Dostępność do Dostępu Premium jest nieograniczona terytorialnie.
 5. Usługa Dostępu Premium jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników którzy:

– Posiadają Konto; Użytkownikowi, który nie ma Konta Konto, zostanie ono założone po podaniu w procesie zakupu Pakietu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu Użytkownika Niepanikuj;

– zaakceptują Regulamin;

– zakupią Dostęp Premium lub otrzymają dostęp na innych przewidzianych przez Niepanikuj zasadach;

– dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w punkcie VII Regulaminu.

 1. Usługa Dostępu Premium jest świadczona przez Niepanikuj Sabina Mil.

Dane kontaktowe:

Adres: Warszawa 03-994, ul. Wał Miedzeszyński 414a/21/4

Adres e-mail: kontakt@niepanikuj.pl

 

 

III ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Aby zakupić Dostęp Premium za pośrednictwem Serwisu należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony „Odblokuj Dostęp Premium”) oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi dostępu do Dostępu Premium pomiędzy Niepanikuj a Użytkownikiem.
 2. Użytkownik, który zakupił Dostęp Premium wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie za pośrednictwem płatności elektronicznych DotPay tj.: płatność kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, płatność systemem Paypal, płatność przelewem online. Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa na dostęp do Dostępu Premium wygasa.
 3. Dostęp Premium zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniony Użytkownikowi bezpośrednio po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Na żądanie Użytkownika, Dostęp Premium zostanie mu udostępniony przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Niepanikuj potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Niepankuj za pośrednictwem Operatora Płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty). Użytkownik będący konsumentem, któremu na jego żądanie, Dostęp Premium został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci tego prawa, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie od dnia udostępnienia Dostępu Premium do dnia od stąpienia od Umowy.
 4. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Niepanikuj potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).

IV ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOSTĘPU PREMIUM W INNY SPOSÓB NIŻ POPRZEZ ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Dostęp do Dostępu Premium może być realizowany na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem, w inny sposób niż poprzez zakup Dostępu Premium za pośrednictwem Serwisu.
 2. Do umów na dostęp do Dostępu Premium mają zastosowania postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem postanowień punktu III, o ile szczególne postanowienia tych umów nie stanowią inaczej.

V PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

 1. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) na Dostęp Premium może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Niepanikuj o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail kontakt@niepanikuj.pl Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres wskazany powyżej.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Dostęp Premium zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie14-stu dni od daty, w której Niepanikuj zostało poinformowania o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 4. Jeżeli Dostęp Premium został udostępniony Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Dostępu Premium.

VI REZYGNACJA Z DOSTĘPU PREMIUM PO UPŁYWIE TERMINU NA ODSTĄPIENIE

 1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Dostępu Premium (czyli rozwiązać umowę na Dostęp Premium za wypowiedzeniem).
 2. Aby zrezygnować z Dostępu Premium (czyli wypowiedzieć umowę na Dostęp Premium) należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@niepanikuj.pl z oświadczeniem o rezygnacji z Dostępu Premium. W wiadomości o rezygnacji Użytkownik powinien wskazać od kiedy chce zrezygnować z Pakietu, przy czym termin ten nie może być krótszy, niż 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail przez Niepanikuj. W razie nie wskazania terminu Dostęp Premium zostanie dezaktywowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji. W razie rezygnacji Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Dostęp Premium, nie później, niż w terminie 14-stu dni od dnia dezaktywacji Dostępu Premium. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

VII MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z DOSTĘPU PREMIUM ORAZ INTEROPERACYJNOŚCI TREŚCI ZE SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM ORAZ OPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym Dostęp do Dostępu Premium, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, IE 10.0lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.
 2. Przeglądarka użytkownika nie powinna mieć blokady: JavaScript, plików cookie Usługodawcy, plików cookie innych firm.
 3. Połączenie z siecią Internet
 4. W celu pobrania i prawidłowego korzystania z Usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego spełniającego następujące wymagania zainstalowania jednej z wymienionych przeglądarek: Firefox 30.0 lub wersja wyższa, IE 10.0 lub wersja wyższa, Chrome 28.0 lub wersja wyższa,Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa.
 5. Dla usługi przeznaczonej na urządzania końcowe typu desktop (PC): System Windows 7 lub wyższy z przeglądarką Internet Explorer 10.0 lub wyższą;
 6. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe z systemem iOS: urządzenia końcowego typu iPad z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;urządzenia końcowego typu iPhone 3G lub wyższe z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6 lub urządzenia końcowego typu iPod Touch z systemem operacyjnym nie niższym niż wersja iOS 6;
 7. Dla usługi przeznaczonej na urządzenia końcowe typu Android: posiadające wersję systemu operacyjnego nie niższe niż wersja Android 3.1

VIII REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Dostępu Premium, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać e-mailem na kontakt@niepanikuj.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Niepanikuj nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, w tym udostępniania Dostępu Premium, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo. Administratorem danych osobowych jest Niepanikuj Sabina Mil

. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie, w zakresie adresu e-mail, uniemożliwia realizację usługi.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niepanikuj informuje, iż wszystkie treści na stronie mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako porady lekarskie.
 2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin zostanie także przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie –wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Niepanikuj. Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.

 

 

REGULAMIN

Świadczenia usług sklepu Internetowego na www.niepanikuj.pl

 I Postanowienia ogólne

 1. Stronami umowy sprzedaży w zawartej poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.niepanikuj.pl są:
  • Niepanikuj Sabina Mil firma z siedzibą w Warszawie. Adres: Wał Miedzeszyński 414a/21/4, 03-994, NIP: 6252214123 , REGON: 366777660
  • konsument
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Użytkownikiem, a Sprzedającym.
 3. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca osobiste konto poczty elektronicznej.
 4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym Niepanikuj  Sabina Mil jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać dane kontaktowe, umożliwiające prawidłową realizację zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).
 5. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 6. Użytkownik korzystający z Serwisu, zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, a w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do poszanowania dóbr osobistych Administratora Serwisu, osób trzecich oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 7. Każda osoba dokonując rejestracji w Serwisie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 8. Rejestracja i użytkowanie Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email, posługiwania się nim oraz posiadania programów koniecznych do korzystania z zakupionego produktu.

II Słowniczek

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.niepanikuj.pl , oraz wszystkie informację dostępne na stronie.
 2. Administracja Serwisu – Osoby odpowiedzialne za aktualizację i utrzymanie serwisu.
 3. Treść Serwisu – Informację i zarządzenia ogólnodostępne na stronie serwisu.
 4. Użytkownik – Osoba odwiedzająca stronę lub osoba rejestrująca się w celu otrzymania informacji handlowych lub darmowych treści promocyjnych, a także osoba, która może dokonać zakupu przedmiotu wymienionego w ofercie.
 5. Administrator Danych – osoba fizyczna przetwarzająca dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych
 6. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

III Ochrona praw autorskich i ograniczenia w użytkowaniu

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora Serwisu.
 2. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie oraz materiałów dodatkowych.
 3. Wszelkie treści udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie  stanowią wyłączną własność Administratora Serwisu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie treści umieszczone w serwisie mają charakter rozrywkowy i poglądowy. Stanowią one subiektywne autora. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści i produktów zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
 1. Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi Serwisu praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie oraz otrzymanych produktów elektronicznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 1. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie lub w otrzymanych produktach, a w szczególności nie będzie:

IV Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie konsultacje w formie mailowej, online lub osobiście.

V Zasady przyjęcia i realizacji zamówienia

 1. Za złożenie zamówienia uważa się wypełnienie formularza na stronie Serwisu i dokonanie płatności na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem płatności Internetowych Dotpay
 3. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Użytkownikiem, a Sprzedającym.
 5. Prawa i obowiązku stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. 2000, poz. 1225 z późn. zm.).

VI Zasady realizacji zamówienia

 1. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania danych nieprawidłowych Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jak również ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia złożonego przez Użytkownika zamówienia.
 3. Sprzedający realizuje zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania zapłaty.
 4. Za datę otrzymania zapłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Sprzedającego wpłaty odpowiadającej wysokości ceny towaru.
 5. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Sprzedający informuje Użytkownika elektronicznie wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail i wskazując jednocześnie przewidziany termin realizacji zamówienia.

VII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami w terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) na Dostęp Premium może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny lecz na 24 godziny przed uzgodnionym terminem i zaakceptowanym przez Użytkownika konsultacji. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Niepanikuj o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na 24 godziny przed uzgodnionym i zaakceptowanym terminem konsultacji. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail kontakt@niepanikuj.pl Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres wskazany powyżej.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia, kwota która została przelana, zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie14-stu dni od daty, w której Niepanikuj zostało poinformowania o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

VIII Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z zakupem dokonanym w Sklepie Internetowym oraz dokonaniem płatności itp. należy składać e-mailem na kontakt@niepanikuj.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Niepanikuj nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

IX Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień, w tym udostępniania zamówionych konsultacji, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo. Administratorem danych osobowych jest Niepanikuj. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie, w zakresie adresu e-mail, uniemożliwia realizację usługi.

 X Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin zostanie także przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie –wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Niepanikuj. Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.

 

 

Netykieta

Netykieta to zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w dyskusjach na blogu Niepanikuj.

 1. Jak pisać:

– Pisz zwięźle i na temat.

– Odpowiadając na wpis, cytuj tylko potrzebne fragmenty, a resztę wycinaj. Nie cytuj sygnaturek (podpisów).

– Jeśli zadajesz komuś pytanie, sformułuj je precyzyjnie.

 1. Czego unikać:

– Nie przeklinaj.

– Nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców.

– Nie podszywaj się pod innych.

– Nie publikuj ogłoszeń ani reklam.

– Nie spamuj – nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach.

– Nie publikuj wątków niezgodnych z tematyką serwisu.

– Nie wklejaj całych cudzych wypowiedzi lub artykułów – wystarczy je omówić lub podać link z odpowiednim komentarzem.

– Nie krzycz WIELKIMI literami

– Nie zamieszczaj w swojej sygnaturce (podpisie) treści wulgarnych lub komercyjnych.

 1. Poza tym:

– Ignoruj „trole” – użytkowników, których jedynym celem jest dokuczanie i krytykowanie.

– Uważaj z humorem i ironią! Mogą być niezrozumiałe albo obraźliwe. Możesz używać emotikonów.

– Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny. Staraj się doradzać innym, a nie wyśmiewać ich – każdy był kiedyś początkujący!